Оновлено інструкцію про міжбанківський переказ коштів

logo


Оновлено інструкцію про міжбанківський переказ коштів

2 жовтня набула чинності Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті».

Зокрема нові положення передбачають, що підставою для закриття кореспондентського рахунку банку є розірвання договору, що здійснюється за заявою власника кореспондентського рахунка або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, або за ініціативою Національного банку у випадках, передбачених законодавством України.

Заява про закриття кореспондентського рахунку в Національному банку може надаватися в електронній формі засобами системи електронної пошти Національного банку (далі ‒ система ЕП). У цьому випадку заява про закриття кореспондентського рахунку в Національному банку повинна містити електронний підпис уповноваженої особи власника кореспондентського рахунку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону.

Кореспондентський рахунок банку, на кошти якого накладено обтяження майнових прав, закривається за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадку закриття такого рахунку під час виконання банком плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Крім того новими положеннями передбачено, що правила здійснення банком і його філіями переказу коштів за відповідною моделлю повинні відповідати нормативно-правовим актам, розпорядчим актам Національного банку і технологічній документації з питань здійснення міжбанківського переказу коштів через СЕП та містити:

1) опис технологічних етапів здійснення міжбанківського переказу коштів із зазначенням бухгалтерських проводок, що відповідають стадіям оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів та завершення банком і його філіями банківського дня в разі надходження, але не підтвердження міжбанківських електронних розрахункових документів;

2) порядок обліку та виконання банком і його філіями розрахункових документів, якщо немає (недостатньо) коштів на консолідованому кореспондентському рахунку банку, із зазначенням бухгалтерських проводок у банку та його філіях.

Більш того, глава «Загальні умови зберігання учасниками СЕП інформації про міжбанківські електронні розрахункові документи та електронні розрахункові повідомлення» викладена в новій редакції.

Зокрема, передбачено, що банки та їх філії, Департамент інформаційних технологій (далі учасники СЕП) кожного робочого дня формують на зовнішніх носіях, придатних для тривалого зберігання та зчитування інформації (далі ‒ зовнішні носії), інформацію про міжбанківські електронні розрахункові документи та електронні розрахункові повідомлення для забезпечення довгострокового зберігання цієї інформації для оперативного її використання у випадках, визначених законодавством України та технологією функціонування СЕП (далі ‒ інформація). Інформація має зберігатися на зовнішніх носіях у формі, що дає змогу перевірити цілісність електронних міжбанківських документів на цих носіях.

Інформація має зберігатися у формі відокремлених електронних даних (далі – ВЕД) відповідно до нормативно-правового акта Національного банку щодо порядку формування, зберігання та знищення ВЕД.

Доступ до ВЕД повинні мати посадові особи, які згідно з наказом керівника учасника СЕП призначені для роботи з ВЕД.

Строки зберігання ВЕД та міжбанківських електронних розрахункових документів установлюються відповідно до нормативно — правового акта Національного банку, що визначає перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків України, із зазначенням строків зберігання.

Ще одне положення передбачає, що кореспондентський рахунок банку — кореспондента, на кошти якого накладено обтяження майнових прав, закривається за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадку закриття такого рахунка під час виконання банком — кореспондентом плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Банк приймає та бере на облік повідомлення обтяжувача про наявність підстав на звернення стягнення на предмет обтяження, предметом якого є майнові права на кошти на кореспондентському рахунку банку — кореспондента та/або повідомлення банку — кореспондента про вчинення правочину, предметом якого є обтяження майнових прав на кошти, що обліковуються на кореспондентському рахунку банку — кореспондента (далі – правочин про обтяження) відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України та Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

Банк і з дня взяття повідомлення на облік за відповідним позабалансовим рахунком забезпечує протягом чинності правочину про обтяження наявність коштів на кореспондентському рахунку банку — кореспондента в розмірі, зазначеному в повідомленні щодо вчинення правочину про обтяження, якщо інше не передбачено цим правочином.

Банк зупиняє власні видаткові операції банку — кореспондента (у випадках, передбачених правочином про обтяження) до забезпечення на кореспондентському рахунку банку — кореспондента суми коштів, визначеної умовами обтяження, якщо сума коштів на кореспондентському рахунку банку — кореспондента менша від суми, зазначеної в повідомленні щодо вчинення правочину про обтяження.

Банк забезпечує стягнення коштів за правочином про обтяження з кореспондентського рахунка банку — кореспондента шляхом договірного списання відповідно до нормативно — правового акта Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Також Інструкція доповнена новою главою, яка встановлює технологію виконання Національним банком засобами СЕП повідомлення банку щодо вчинення правочину про обтяження.