Встановлено механізми затвердження інвестиційних програм у сфері перероблення відходів

logo


Встановлено механізми затвердження інвестиційних програм у сфері перероблення відходів

10 листопада набула чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якою затверджено Порядок формування та схвалення інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів.

Документом встановлено механізм розроблення, затвердження, погодження, подання, розгляду, схвалення і виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифу на послугу з перероблення побутових відходів за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами.

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з перероблення побутових відходів та є ліцензіатами НКРЕКП з провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів (далі — ліцензіати).

З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об`єкта перероблення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів інших зобов’язань, та, які планується використати для фінансування зазначених цілей, ліцензіат розробляє інвестиційну програму, затверджує, забезпечує її погодження, схвалення та виконання.

Якщо прогнозний період становить більше одного року, то заходи інвестиційної програми та графік надаються з розбивкою по періодах і розділах кожного календарного року.

Встановлено вимоги до інвестиційної програми та перелік необхідної інформація яка вона повинна включати.

Обсяги інвестицій визначаються. виходячи з оцінки довгостроковості експлуатації об`єкта перероблення побутових відходів; технічного стану основних фондів; принципів екологічної, соціальної, економічної ефективності та доцільності впровадження відповідних заходів, а також їх впливу на рівень тарифів.

У разі відсутності виробничих інвестицій з прибутку інвестиційна програма визначається в межах амортизаційних відрахувань.

У межах інвестиційної програми забороняється проведення розрахунків для погашення кредиторської заборгованості або витрат, що були здійснені до періоду, на який розроблено інвестиційну програму.

Детально прописаний порядок затвердження та погодження інвестиційної програми а також її розгляд та схвалення.

У разі виникнення потреби у внесенні змін до інвестиційної програми щодо вартості робіт, закупівлі обладнання, матеріалів більше 5 % від зафіксованої в інвестиційній програмі, щодо запланованих заходів, способу виконання заходів у зв`язку з обставинами, які ліцензіат не міг передбачити, ліцензіат зобов’язаний упродовж планового періоду звернутись до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми, подавши відповідне обґрунтування.

У випадку фактичного збільшення надходження коштів понад 5 % відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині уточнення джерел фінансування і доповнення запланованих заходів.

Ліцензіат повинен дотримуватись визначеного терміну виконання інвестиційної програми та зобов’язаний виконувати її у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

Інвестиційна програма вважається виконаною за умови повного цільового використання коштів та виконання фізичних етапів заходів відповідно до фактичних джерел фінансування впродовж встановленого терміну реалізації інвестиційної програми.

Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів.

У разі недофінансування заходів інвестиційної програми базового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду.

Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми здійснюється шляхом аналізу звіту щодо виконання інвестиційної програми відповідним структурним підрозділом і проведенням планових та позапланових перевірок НКРЕКП.

При невиконанні ліцензіатом інвестиційної програми за підсумками звітного періоду НКРЕКП розглядає питання щодо порушення ліцензіатом відповідних ліцензійних умов.

Кошти, невикористані впродовж строку виконання інвестиційної програми, за рішенням НКРЕКП можуть вилучатись із структури тарифу або переноситись до інвестиційної програми наступного періоду без джерел фінансування.