Мін’юст визначив статус дисциплінарної та кваліфікаційної комісії приватних виконавців

logo


Мін’юст визначив статус дисциплінарної та кваліфікаційної комісії приватних виконавців

Міністерство юстиції України затвердило два положення, якими встановлено порядок утворення та діяльності Дисциплінарної комісії приватних виконавців та Кваліфікаційної комісії приватних виконавців.

Зокрема, Дисциплінарна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 розглядає подання Мін’юсту, Ради приватних виконавців України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;

 у разі надходження скарг на діяльність приватних виконавців направляє їх на перевірку Мін’юсту чи Раді приватних виконавців України;

 приймає рішення на підставі подання Мін’юсту чи Ради приватних виконавців України про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

До складу Дисциплінарної комісії входять дев’ять членів, чотири із яких призначаються Мін’юстом, у тому числі Міністр або заступник Міністра, чотири — з’їздом приватних виконавців України та один — Радою суддів України.

Крім того, передбачено, що приватний виконавець може бути делегований до Дисциплінарної комісії за умови, що він не був членом попередніх складів Дисциплінарної комісії, або щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення.

Строк повноважень членів Дисциплінарної комісії становить два роки.

Головою Дисциплінарної комісії є Міністр юстиції України або заступник Міністра юстиції України.

Засідання Дисциплінарної комісії проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання Дисциплінарної комісії визначає її голова.

Секретар Дисциплінарної комісії не пізніше ніж за 10 днів до проведення засідання повідомляє членів Дисциплінарної комісії та осіб,які  беруть участь у засіданні, про дату і час його проведення.

Рішення Дисциплінарної комісії приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.

На засіданні Дисциплінарної комісії мають право бути присутніми представники Асоціації приватних виконавців України, громадських об’єднань та засобів масової інформації.

У разі прийняття Дисциплінарною комісією рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у протоколі засідання Дисциплінарної комісії зазначається вид дисциплінарного стягнення, який застосовано до приватного виконавця.

У разі прийняття Дисциплінарною комісією рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця у протоколі засідання Дисциплінарної комісії зазначається строк, на який зупинено діяльність приватного виконавця.

Також встановлено права і обов’язки членів комісії та порядок їхнього відводу або самовідводу.

У разі надходження до Дисциплінарної комісії скарги на діяльність приватного виконавця Дисциплінарна комісія не пізніше наступного робочого дня направляє цю скаргу до Мін’юсту чи Ради приватних виконавців України для проведення перевірки.

Приватний виконавець, щодо якого внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, повідомляється про дату, час і місце проведення засідання не пізніше, ніж за 10 днів до проведення засідання Дисциплінарної комісії рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Розгляд подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності може бути відкладено у разі неявки приватного виконавця з поважних причин.

У разі якщо Дисциплінарною комісією прийнято рішення про задоволення подання та застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, ступінь вини приватного виконавця, тяжкість вчиненого ним дисциплінарного проступку, наявність наслідків, розмір заподіяної шкоди, а також факти застосування до приватного виконавця дисциплінарних стягнень протягом останнього року.

Рішення Дисциплінарної комісії про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення вводиться в дію наказом Мін’юсту.

Другим положенням встановлено, що основними завданнями Кваліфікаційної комісії є: визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця; вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця.

Такі ж самі вимоги, як і до створення Дисциплінарної комісії, встановлено і до членів Кваліфікаційної комісії.

На засіданні Кваліфікаційної комісії розгляд питання про допуск особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до складання кваліфікаційного іспиту починається із заслуховування доповіді члена Кваліфікаційної комісії, який попередньо розглядав заяву особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та додані до неї документи, після чого заслуховуються присутні на засіданні Кваліфікаційної комісії особи, а також вивчаються та аналізуються необхідні документи.

За результатами проведення засідання Кваліфікаційна комісія приймає рішення про:

 допуск особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до складання кваліфікаційного іспиту;

 відмову в допуску особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до складання кваліфікаційного іспиту;

 затвердження дати складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

 затвердження переліку тестових завдань (переліку тестових питань теоретичної частини, ситуаційних завдань та практичних завдань) автоматизованого анонімного тестування для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

 затвердження результатів кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

 видачу посвідчення приватного виконавця.